Soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux

Soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux

Všem milovníkům vína pozor – připravili jsme pro vás soutěž o archivní francouzské víno z oblasti Bordeaux, které je na obrázku. Uhodnete jeho ročník?

Jistým vodítkem může být stav etikety a hladina v láhvi, nenechte se ale zmást. Na dobře skladovaných vínech nemusí být stáří tolik znát. Navíc vína z Bordeaux jsou na dlouhé zrání stavěná.

Připojte se k nám na Facebooku a využijte možnost vyhrát a ochutnat raritní láhev.

Pravidla soutěže:

  1. Dejte lajk stránce Wineme
    https://www.facebook.com/Wineme.cz
  2. Soutěž můžete sdílet, aby se dostala k víc milovníkům vína
  3. Napište nám do komentáře svůj tip – jakého ročníku je víno na obrázku


Chateau Latour Bordeaux Superieur (4)


Výhra – víno Château Latour (Bordeaux Supérieur) viz. soutěžní obrázek

Vítěze soutěže vybereme 2.10. 2020 – výhercem se stane soutěžící s nejbližším tipem (v případě více tipů jednoho účastníka soutěže bude přihlédnuto pouze k tipu prvnímu), v případě shodných tipů více účastníků soutěže bude výherce vylosován.

 

Podmínky soutěže

“SOUTĚŽ O ARCHIVNÍ FRANCOUZSKÉ VÍNO Z OBLASTI BORDEAUX“

Wineme.cz, 24. 9. 2020

Pořadatel soutěže: Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

Organizátor soutěže:  Wineme.cz, TASTEVIN s.r.o., U Nikolajky 957/11 (vchod z 9), 150 00  Praha, IČO: 29003385, DIČ: CZ29003385 

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 24. 9. 2020 - 1. 10. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let.. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz

 PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání komentáře s tipem správné odpovědi. V případě více tipů jednoho účastníka soutěže bude přihlédnuto pouze k prvnímu tipu v komentáři.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 1 výherce. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

  1. VÝHRY V SOUTĚŽI:

1 výherce získá v této soutěži 1 láhev Château Latour (Bordeaux Supérieur) viz. soutěžní obrázek

 

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/Wineme.cz nejpozději 2. 10. 2020.

Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 9. 10. 2020 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/Wineme.cz  vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/Wineme.cz. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Wineme.cz Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 24. 9. 2020